Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene Voorwaarden Agri Toppers

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AGRI TOPPERS – ONDERDEEL VAN AGRI TRADER B.V. 

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 10 – Privacy beleid

Artikel 1: Definities
Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan:
-    Agri Toppers: webshop welke onderdeel is van Agri Trader B.V.
-    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
-    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
-    Overeenkomst: een afspraak die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 
-    Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
-    Retourformulier: het in Bijlage 1 van deze voorwaarden opgenomen formulier voor herroeping; 
-    De uitgever: Agri Trader B.V. uitgeverij van het Agri Trader magazine

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
Naam onderneming: Agri Trader B.V.
Handelend onder de naam: Agri Toppers
Vestigingsadres: Veldkaamp 1, 7678 WB Geesteren
Telefoonnummer: 0546-639650
Bereikbaarheid: op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur
E-mailadres: info@agritoppers.nl
KvK-nummer: 06086300
BTW-nummer: NL8071.72.017.B.01

Artikel 3: Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op iedere overeenkomst betreffende de levering door Agri Toppers van producten, ongeacht of die mondeling, schriftelijk elektronisch of anderszins zijn gedaan of tot stand gekomen. Afwijkende afspraken hebben slechts werking voor zover zij schriftelijk zijn vastgelegd. De toepasselijkheid van enige algemene en/of specifieke voorwaarden of beding(en) van consument worden door Agri Toppers uitgesloten tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen.
2.    Agri Toppers behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen behoorlijk bekend gemaakt worden door publicatie op de website. Consument is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig herlezen van de algemene voorwaarden op de website. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na publicatie op de website. Indien consument niet instemt met de wijziging, heeft zij het recht de overeenkomst online stop te zetten tegen de datum waarop de wijziging intreedt. Als na bekendmaking van de gewijzigde algemene voorwaarden de overeenkomst wordt verlengd of consument een rechtsverhouding met Agri Toppers aangaat, wordt de consument geacht de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben aanvaard en is de consument daaraan gebonden.
3.    Bij tegenstrijdigheid van een bepaling in de overeenkomst met een bepaling in deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.
4.    Indien deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling ter zake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij de onverbindend verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelten van) deze algemene voorwaarden en die geen onverbindend verklaring rechtvaardigt en niet vernietigbaar is.

Artikel 4: Het aanbod
1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Agri Toppers niet. 
3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden

Artikel 5: De overeenkomst
Bij producten:
1.    Door aanvaarding van het aanbod van Agri Toppers gaat de consument een betalingsverplichting aan en ontstaat een vordering van Agri Toppers op de consument. 
2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Agri Toppers onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.    Agri Toppers verstrekt facturen enkel digitaal; deze verkrijgt de consument zodra het artikel is verzonden. 
4.    De consument kan op verschillende wijzen betalen:
   a.    met iDEAL; 
   b.    met een creditcard van Mastercard of Visa; 
   c.    met Bancontact;
   d.    met GiroPay;
   e.    met Maestro.
5.    Betaalopdrachten voor bankinstellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft. Dat betekent dat eventuele kosten van bankoverschrijvingen voor rekening van de consument komen. 
Bij abonnementen:
1.    De consument dient minimaal 18 jaar te zijn. De uitgever is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het magazine waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan, is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De consument heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld. 
2.    Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.
3.    Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding.
4.    Kortingsaanbiedingen of welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de klant het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op het Agri Trader magazine. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting of het welkomstgeschenk.
5.    Het welkomstgeschenk zal na ontvangst van betaling van het abonnementsgeld aan de consument verzonden worden. Indien de levering van het welkomstgeschenk onverhoopt langer duurt, wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld.
6.    Bij het uitblijven van de betaling van meer dan drie maanden wordt de levering van het Agri Trader magazine automatisch stopgezet. Betaalt de consument daarna alsnog, dan wordt het abonnement weer actief. Niet verzonden magazines tellen gewoon mee in de abonnementsperiode.  

Artikel 6: Herroepingsrecht 
Bij producten: 
1.    De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Agri Toppers mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
2.    De in lid 6.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
3.    De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4.    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5.    De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Agri Toppers aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6.    Wanneer het product door Agri Toppers in goede staat is ontvangen zal er binnen 14 werkdagen een restitutie van het volledige aankoopbedrag plaatsvinden exclusief eventuele verzend- en retourkosten.
Bij abonnementen:
7.    Om een abonnement te beëindigen, dient de klant minimaal één maand voor afloop van de periode waarvoor betaald is, de uitgever te informeren. Dit kan onderaan de pagina www.agritoppers.nl/abonnementen-agri-trader , telefonisch via 0546-639650, schriftelijk of per e-mail onder vermelding van naam en adres. Informatie over de looptijd van uw abonnement kan worden opgevraagd via e-mail of telefoon. 
8.    Het abonnement kan niet binnen de aangegeven looptijd opgezegd worden. De consument dient de aangegeven looptijd altijd volledig te betalen. Daarna kan er maandelijks opgezegd worden. 

Artikel 7: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 
1.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
2.    De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in punt  7.1. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 
1.    De totale aansprakelijkheid van Agri Toppers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen vergoeding (exclusief B.T.W.). Is de overeenkomst een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen (exclusief B.T.W.) voor één jaar. In geen geval zal de vergoeding voor directe schade meer bedragen dan vijfduizend euro (€ 5.000,--) per jaar voor alle schade(s) tezamen.
2.    Onder directe schade in de zin van artikel 8.1 wordt verstaan:
   a.    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de         
          schade;
   b.    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Agri
          Toppers aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze kosten op 
          grond van artikellid 8.1 niet aan Agri Toppers toegerekend kunnen worden;
   c.    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
         consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
         schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
3.    De aansprakelijkheid van Agri Toppers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien consument Agri Toppers binnen veertien dagen na ontvangst van de producten schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij een redelijke termijn heeft gesteld tot nakoming van de afspraken, en Agri Toppers ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen blijft schieten. Na deze termijn is Agri Toppers tegenover consument finaal gekweten.
4.    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Agri Toppers niet aansprakelijk buiten de gevallen genoemd in deze algemene voorwaarden bepaald.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen
1.    De Overeenkomst(en) tussen Agri Toppers en de consument, alsmede deze algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht.
2.    Geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst, de algemene voorwaarden of anderszins tussen partijen zijn ontstaan, worden beslecht door de rechtbank Overijssel, locatie Almelo. 

Agri Toppers is een onderdeel van Agri Trader BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer: 06086300. 

Artikel 10: Privacy beleid
1.    Agri Toppers vindt het absoluut belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Agri Toppers conformeert zich daarmee aan de Wet Persoonsregistratie.
2.    Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van het kopen van artikelen of een andere actie, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze persoonsgegevens zullen worden gebruikt. Agri Toppers zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
3.    Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de websites. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door u verstrekte persoonsgegevens.Retourformulier                                                  


PERSOONSGEGEVENS                                                                                                           

Voor- en achternaam: ………………………………………………………………………………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ordernummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum van retourneren: ………………………………………………………………………………………………………………………


 
Artikel Maat Reden Ruilen of Retour
(bij ruilen gewenste maat vermelden)
       
       
       REDEN VAN RETOUR
 
   1. Te groot
   2. Te klein
   3. Verkeerd artikel besteld
   4. Verkeerd artikel geleverd
   5. Pasvorm niet goed
   6. Niet naar wens omdat:
   7. Ontvangen met schade namelijk: Je retour wordt binnen 14 werkdagen na ontvangst verwerkt. Voor vragen betreffende je retour kun je contact opnemen via onderstaand e-mailadres. Vergeet daarbij niet je ordernummer te vermelden.

info@agritoppers.nl
Agri Toppers – onderdeel van Agri Trader BV | Veldkaamp 1 | 7678 WB Geesteren | agritoppers.nl

 

Webshop

Agri Toppers is dè plek waar je altijd iets vindt wat je niet zoekt, snuffel maar eens rond en laat je verrassen! 24/7 open!

Uiteraard proberen wij zoveel mogelijk nieuwe items toe te voegen aan deze webshop. Mis je iets? Dan gaan wij kijken of we het kunnen realiseren om dit product toe te voegen.

Mocht je vragen hebben? Mail of bel ons, je krijgt per omgaande antwoord op je vragen.

Vergeet niet om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief - dan weet je het als eerste als er wat leuks is, zoals aanbiedingen of kortingscodes.

Agri Trader - de uitgeverij voor de agrarische sector

Vanaf januari 1999 zijn we begonnen met het uitbrengen van het handelsmagazine voor de agrarische sector en we bestaan ruim 20 jaar.

Onze missie en visie is vraag en aanbod bij elkaar brengen doormiddel van print en een online platform. Eveneens een webshop met leuke artikelen, maar ook vind je ons op social media: facebook en instagram met leuke wetenswaardigheden, kijk er maar eens naar.

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Alle bedragen zijn inclusief btw - Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.